REGULAMIN KONKURSU

„Postaw na DABROwent. Wygraj rejs na Kubę!”

 

 

§1 Organizator i czas trwania konkurs

 1. Organizatorem Konkursu "Postaw na DABROwent. Wygraj rejs na Kubę" („Konkurs”) jest firma DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, ul. K. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszczy („Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01 kwietnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.
 3. Celem Konkursu jest wyłonienie sześciu uczestników rejsu („Nagroda”).

§2 Uczestnicy Konkursu

 1. Do Konkursu mogą przystąpić kontrahenci Organizatora, którzy posiadają status przedsiębiorcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z warunkami tego Konkursu, w tym warunkami uczestnictwa w Konkursie i wyraża dobrowolnie zgodę na te warunki, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.

§3 Warunki Uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zarejestrowanie się na stronie rejs.dabrowent.pl lub podpisanie formularz rejestracyjnego (dostępnego w siedzibie Organizatora i na stronie www.dabrowent.pl) w terminie trwania Konkursu, określonym w §1 ust. 2.
 2. Po rejestracji Uczestnik uzyskuje od Organizatora dane do logowania. W celu zalogowania się do Konkursu należy posługiwać się wyłącznie nadanym i niezmiennym loginem.
 3. Każdy uczestnik w chwili potwierdzenia rejestracji przez Organizatora ma możliwość sprawdzenia zebranych punktów („Kokosów”) na swoim indywidualnym koncie.
 4. Witryna rejs.dabrowent.pl jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Konkursu.
 5. Organizator nie dopuszcza gromadzenia punktów przez dwóch lub większą liczbę Uczestników na jedno konto w Konkursie.
 6. Jakiekolwiek naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu spowoduje usunięcie go z Konkursu i utratę punktów. Wiążącą i ostateczną decyzję o usunięciu z Konkursu podejmuje Organizator bez udziału Uczestnika. O tym, czy Uczestnik ma możliwość powrotu do Konkursu, czy też nie, w tym czy zachowuje zgromadzone dotychczas punkty, decyduje Organizator na wniosek Uczestnika.

§4 Zasady Konkursu

 1. Celem każdego Uczestnika Konkursu jest zebranie jak największej liczby punktów przyznawanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu w zamian za zakup produktów i  urządzenia z oferty handlowej Organizatora, które umożliwią zajęcie Uczestnikowi jak najwyższej pozycji w rankingu.
 2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu klasyfikowani są w jednym rankingu w formie tabeli.

§5 Punktacja

 1. Tabela punktacji będzie publikowana na stronie rejs.dabrowent.pl od dnia rozpoczęcia Konkursu do dnia jego zakończenia.
 2. Tabela punktacji będzie aktualizowana nie częściej niż raz w tygodniu roboczym.
 3. Punkty (zwane „Kokosami”) naliczane są Uczestnikowi konkursu od chwili rejestracji. Punkty nie będą naliczane wstecz tj. przed wysłanie formularz rejestracyjnego do Konkursu.
 4. Punkty naliczają się w chwili zafakturowania transakcji.
 5. Naliczane punkty są pochodną wartości transakcji z danej faktury.  Przeliczać będzie się w relacji do wartości netto danej faktury według rachunku za każde wydane 100 zł netto Uczestnik dostaje 1 punkt (= 1 kokosa).
 6. Organizator przewidział w konkursie punkty bonusowe, które przeliczane będą w relacji:
  1. Transakcje przedpłacone – każde 100 zł netto = 4 punkty (=4 kokosy).
  2. Zakup urządzeń wentylator – każde 100 zł = 2 punkty (=2 kokosy).
  3. Zakup urządzeń odkurzacz centralny (lub odkurzacz centralny w zestawie) – każde 100 zł netto = 3 punkty (=3 kokosy).
 7. Każdy uczestnik ma wgląd do ilości zebranych przez siebie punktów oraz ilości punktów Uczestnika bezpośrednio przed i za nim w tabeli punktacyjnej.
 8. W przypadku korekt faktur Uczestnika w ramach Konkursu, punkty już naliczone będą odpowiednio aktualizowane w tabeli punktacji.

§6 Etapy Konkursu

 1. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy trwa od 1 kwietnia do 30 września 2016 r. (ogłoszenie wyników nastąpi 3 października 2016 r.). Drugi etap kończy się 8 lutego 2017 r.
 2. Po pierwszym etapie Organizator przyzna nagrody Uczestnikom, którzy zajęli miejsca 1-3 w tabeli punktacyjnej. Nagrodami będą:
  1. Pierwsze miejsce w rankingu – tablet Apple Air 2 o wartości: 2 099 zł brutto,
  2. Drugie miejsce w rankingu – Power Bank DABROwent o wartości: 380 zł brutto,
  3. Trzecie miejsce w rankingu – Pen Drive DABROwent o wartości: 150 zł brutto.
 3. Warunkiem przyznania nagród jest terminowa spłata należności.
 4. Po drugim etapie, który jest kontynuacją pierwszej części, Organizator przyzna nagrody Uczestnikom, którzy zajęli miejsca 1-6 w tabeli punktacyjne. Nagrodami będą:
  1. Miejsca od 1 do 6 – rejs/wycieczka „Rejs Karaiby, Kuba i Antyle” („Rejs”) o wartości: 12 500 zł brutto/os.
 5. Wyjazd na rejs zaplanowano w terminie 1 kwietnia – 8 kwietnia 2017 r. O dokładnej dacie wyjazdu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu najpóźniej 30 dni przed datą wyjazdu.
 6. Do dnia 13 lutego 2017 roku Uczestnik zakwalifikowany do rejsu jest zobowiązany do przekazania informacji do Organizatora na temat osoby biorącej udział w Rejsie.
 7. W przypadku niemożności wyjazdu osoby wytypowanej przez Uczestnika we wskazanym przez Organizatora terminie (niezależnie od przyczyny) istniej możliwość wskazana innego pracownika przez Uczestnika do dnia 17 lutego 2017 r. W przeciwnym razie nagroda będzie przekazana kolejnej firmie w tabeli punktacyjnej.
 8. Zgłoszenie zmiany osoby następuje w formie pisemnej oraz e-mailowej (dostarczonej do siedziby Organizatora), przy czym podmiotem legitymowanym do takiego powiadomienia jest wyłącznie Uczestnik (Właściciel danego podmiotu), który wskazał osobę nie mogącą, pomimo zakwalifikowania przez Organizatora, wziąć udziału w rejsie. Zgłoszenie należy wysłać na adres: rejs@dabrowent.pl lub DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, ul. Szajnochy 11, 85-738 Bydgoszcz.
 9. Nagrody, o których mowa w §6 pkt 4 przysługują Uczestnikom, którzy nie będą posiadali (według stanu na dzień ogłoszenia wyników Konkursu) przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych ani innych zaległych zobowiązań względem Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje administracyjne i inne niezależne od niego zdarzenia uniemożliwiające osobom wskazanym przez Uczestników i zakwalifikowanym przez Organizatora do udziału w rejsie w określonym przez Organizatora terminie.
 11. Rezygnacja z rejsu przez Uczestnika po terminie wskazanym w regulaminie tj. 28 lutego 2017 r. będzie jednoznaczna z pokrycie kosztów manipulacyjnych przez Uczestnika Konkursu (tj. kosztów wycieczki, transferów oraz lotu), czyli wartości: 12 500 zł brutto.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania zaproszenia na Rejs wskazanej przez Uczestnika osobie, która nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu (patrz załącznik 1 do Regulaminu).
 13. Uczestnikom przysługuje przesłanie reklamacji konkursowej w terminie 3 dni od zakończenia konkursu.

§7 Sprawy organizacyjne

 1. Organizator zobowiązuje się na własny koszt zorganizować przeloty z terytorium Polski na Kubę oraz z Kuby do Polski. W ramach rejsu Organizator zapewnia transfer na statek, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania rejsu (pakiet all inclusive).
 2. Organizator zadba o ubezpieczenie (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy) każdego uczestnika oraz opłaty wizowe związane z rejsem. Każdy Uczestnik może również wykupić na własny koszt indywidualne ubezpieczenie.
 3. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z indywidualnymi wydatkami Uczestników rejsu w trakcie podróży z i do Polski oraz pobytu w miejscu.
 4. Osoby uczestniczące w rejsie ponoszą wobec Organizatora pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone bezpośrednio Organizatorowi lub szkody wyrządzone osobom trzecim, za których wyrządzenie do odpowiedzialności mógłby być pociągnięty również Organizator.

§ 8 Wyniki Konkursu

 1. Decyzje o zakwalifikowaniu do udziału w Rejsie podejmie Organizator na podstawie wyników tabeli zdobytych punktów w Konkursie. Zaproszenia na Rejs zostaną przyznane sześciu uczestnikom z największą ilością zebranych punktów.
 2. Decyzja o przyznaniu zaproszenia do udziału w Rejsie jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posiadają przeterminowane płatności, nieuregulowane noty odsetkowe, lub inne zaległe zobowiązania Uczestnika względem Organizatora, według stanu na dzień zakończenia Konkursu.
 4. Uczestnicy, którym Organizator przyzna zaproszenie na Rejs, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie oraz e-mailowo lub listownie, na adres wskazany przez danego Uczestnika w Konkursie. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi do dnia 10.02.2017 r.
 5. Uczestnik zakwalifikowana do udziału w Rejsie może złożyć oświadczenie w formie pisemnej o odmowie przyjęcia zaproszenia do udziału w Rejsie nie później niż do dnia 13.02.2017 r. Jest to jednoznaczne z rezygnacją z nagrody oraz zakwalifikowaniem do rejsu kolejnego uczestnika z tabeli punktacyjnej.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, jego przedstawiciela lub pracownika, Organizatorowi przysługuje prawo do wstrzymania się z zakwalifikowaniem osoby wskazanej przez tego Uczestnika do udziału w Rejsie do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, bądź prawo do odmowy zakwalifikowania osoby wskazanej przez tego Uczestnika do udziału w Rejsie i przekazania zaproszenia do udziału w Rejsie na rzecz innego Uczestnika lub prawo do podjęcia decyzji o nie przyznawaniu danego zaproszenia do udziału w Rejsie w ogóle, bądź, w przypadku już dokonanej kwalifikacji osoby wskazanej przez Uczestnika do udziału w Rejsie, jej anulowania. Decyzja podjęta w myśl zdania poprzedzającego jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

§9 Reklamacje i uwagi

 1. Przewidziane niniejszym Regulaminem reklamacje lub uwagi ze strony Uczestników Konkursu mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora, lub drogą korespondencji e-mail na adres: rejs@dabrowent.pl w terminie do dnia 13.02.2017r., i powinny zawierać: NIP firmy, imię i nazwisko / nazwę, numer telefonu, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis przyczyn reklamacji.
 2. Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora w przeciągu 3 dni od wpływu reklamacji o stanowisku Organizatora wobec reklamacji. Brak odpowiedzi w powyższym terminie nie może być traktowany jako uwzględnienie wniosku / uwag Uczestnika.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji / uwag Uczestnika jest ostateczna i wiążąca dla Uczestnika, przy czym Organizator z własnej inicjatywy może zmienić podjętą uprzednio decyzję w przypadku wyjścia na jaw nowych okoliczności, nie znanych Organizatorowi w chwili podejmowania poprzedniej decyzji.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora w Bydgoszczy przy ul. Szajnochy 11.
 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach dystrybuowanych przez Organizatora a dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą dla Organizatora mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu będzie DABROwent Wentylacja Klimatyzacja Katarzyna Dąbrowska, Bydgoszcz, ul. Szajnochy 11.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu wybranemu przez siebie podwykonawcy.
 5. Zobowiązanie Organizatora do przekazania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Rejsie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania „Poczty Polskiej” lub innych operatorów pocztowych i kurierskich. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w chwili rejestracji w Konkursie. W przypadku zmiany adresu Uczestnik obowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie pisemnie Organizatora na adres jego siedziby. Wszelka korespondencja kierowana do Uczestnika na jego dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania przez Organizatora w/w pisemnego zawiadomienia o zmianie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyznanie zaproszenia na Rejs, anulowanie tego zaproszenia, nie dostarczenie zaproszenia, brak możliwości uczestnictwa lub niedopuszczenie do uczestnictwa w Rejsie, lub jakiekolwiek inne niedogodności Uczestnika, jeżeli nie wynikało to z zawinionego działania Organizatora lub jego podwykonawców. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem naruszenia przepisów prawa przez Uczestnika lub osobę przez niego wskazaną, a także za skutki decyzji jakichkolwiek władz państwowych (w tym państw obcych), na przykład decyzji odmawiających wjazdu na terytorium danego kraju, czy decyzji w przedmiocie ekstradycji. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki niepoinformowania, opóźnienia w poinformowaniu o szczegółach Rejsu, (w tym organizacyjnych), nie dostarczenia zaproszenia i opóźnienia w dostarczeniu zaproszenia na Rejs lub jakiejkolwiek innej korespondencji kierowanej do Uczestnika – spowodowane działaniem lub zaniechaniem operatorów pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych lub wadliwym działaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się na odległość, chyba że to wadliwe działanie zostało zawinione przez Organizatora.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w Rejsie, Uczestnikowi, któremu zostało przyznane zaproszenie do udziału w Rejsie, nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości udziału w Rejsie w formie pieniężnej oraz roszczenie o jakikolwiek rzeczowy ekwiwalent wartości udziału w Rejsie czy też roszczenie odszkodowawcze.
 8. Uczestnikom, którym zostało przyznane zaproszenie do udziału w Rejsie, nie przysługuje roszczenie o zamianę przyznanego zaproszenia do udziału w Rejsie, na inne świadczenie, roszczenie o zmianę terminu Rejsu, czy też jakichkolwiek innych warunków organizacyjnych Rejsu.
 9. Na podstawie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o pdof lub art.12 ust 1 pkt 2 ustawy o pdop., nagrody zdobyte w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami podatkowymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej, a zobowiązanie z tego wynikające obciążać będzie zdobywcę nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w dowolnym momencie, czy osoby wskazane do udziału w Rejsie, zakwalifikowane do udziału w Rejsie, spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w obowiązujących przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać odpowiednio od Uczestnika lub osoby wskazanej lub zakwalifikowanej do udziału w Rejsie, złożenia określonych oświadczeń (w tym oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stosownie do bieżących potrzeb Organizatora lub podmiotów wykonujących odpowiednie działania w ramach realizacji Konkursu na podstawie umowy z Organizatorem i obowiązujących te podmioty wymogów prawa), podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym faktur zakupowych, pod rygorem wykluczenia z Konkursu i utraty wszelkich uprawnień dotychczas przyznanych w ramach uczestnictwa w Konkursie, włącznie z utratą przyznanego prawa do udziału w Rejsie.
 11. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia któregokolwiek z żądań Organizatora, o których mowa w pkt 11, powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania temu Uczestnikowi zaproszenia do udziału w Rejsie oraz powoduje wygaśnięcie po stronie tego Uczestnika ewentualnego prawa do zaproszenia do udziału w Rejsie, jak również powoduje wygaśnięcie jakichkolwiek innych roszczeń takiego podmiotu w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem.
 12. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik przyjmuje na siebie zobowiązanie przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania zaproszenia na udział w Rejsie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku osób uczestniczących w Rejsie w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Organizatora. Powyższe dotyczy wszystkich osób fizycznych, których dane przekazywane są Organizatora przez danego Uczestnika.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak lub złe funkcjonowanie strony rejs.dabrowent.pl jak również za ewentualne szkody powstałe na skutek przerwania transmisji danych z witryny do Uczestnika Konkursu jak również i w odwrotną stronę.
 15. Postanowienia niniejszego Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 20.
 16. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Konkursu w tym treści niniejszego Regulaminu, również posiada prawo do jego odwołania w trakcie trwania Konkursu bez podania przyczyny, za stosownym powiadomieniem umieszczonym na stronie Konkursu od daty wyznaczonej przez Organizatora lub przypadku nie podania daty, od dnia upublicznienia zamiany na stronie internetowej rejs.dabrowent.pl.
 18. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany daty Rejsu w sytuacji zaistnienia przyczyny od niego niezależnej, uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej odbycie Rejsu w planowanym terminie, w tym w szczególności siły wyższej, przez którą należy rozumieć m. in. zdarzenie zewnętrzne, któremu nie da się zapobiec, w tym akty terroru, klęski żywiołowej, awarie samolotów itp. za stosownym powiadomieniem wystosowanym do każdego z Uczestników oraz osób zakwalifikowanych do udziału w Rejsie drogą mailową bądź telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w Konkursie, niezwłocznie po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzonej informacji o zaistnieniu w/w przeszkody.
 19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążącą decyzję rozstrzygającą podejmuje jednostronnie Organizator.
 20. Niniejszy Regulamin w pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników na stronie rejs.dabrowent.pl .
 21. W sprawie Konkursu można się kontaktować z Organizatorem, wysyłając korespondencję na adres e-mail: rejs@dabrowent.pl.
 22. W przypadku skierowania korespondencji na inny adres e-mail lub skierowania ewentualnej korespondencji pisemnej na adres inny niż adres siedziby Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi i uznania korespondencji za niedoręczoną, ze wszystkimi skutkami z powyższego wynikającymi, w tym uznaniem że doszło do uchybienia przez Uczestnika przewidzianym w Regulaminie terminom.
 23. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Konkursu Uczestnicy i Organizator oddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Bydgoszczy.
 24. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 1 kwietnia 2016r.

 

Załącznik 1

Załącznik 2